O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

aktuální číslo Dotačních novin je přímo nabité tipy na dotační výzvy  veřejného sektoru. Z více než 308 otevřených výzev pro vás vybíráme informace o 25. a 26. výzvě Sociální bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o dvě výzvy, které se od sebe odlišují pouze dle kategorie regionů – 25. výzva je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů, 26. výzva pro projekty na území přechodových regionů. 

Dále potom se můžete dozvědět více o výzvě ze Státního fondu životního prostředí, která je určena na nákup elektromobilů, automobilů s vodíkovým pohonem nebo na nákup chytrých neveřejných dobíjecích stanic, informace o výzvě Přírodní zahrady opět ze Státního fondu životního prostředí, či v neposlední řadě základní informace o výzvě Domovní čistírny odpadních vod z Národního programu Životní prostředí.   

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení a krásné podzimní dny vám přeje redakce Dotačních novin. 

Cílem výzvy je podpora socioekonomického začleňování marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na pořízení a adaptaci bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

ŽADATEL:
Obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, PO OSS, církve, církevní organizace, NNO, které min. 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost.

VÝŠE PODPORY:
Max. 90 mil. Kč z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 26. 9. 2022 do 29. 8. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KOZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na nákup nových elektromobilů a automobilů s vodíkovým pohonem či na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (pouze s nákupem vozidla).

ŽADATEL:
Obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní či národní podniky, správa železnic, státní organizace, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné organizace, výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, vysoké školy, nadace a nadační fondy ad.

VÝŠE PODPORY:
Max. 50% dotace z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 6. 6. 2022 do 15. 12. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KOZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. 

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze využít na vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti, pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy, zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí, úpravy venkovních areálů a pozemků.

ŽADATEL:
Obce, předškolní zařízení, mateřské školy, lesní mateřské školy, dětské skupiny, základní školy, lesní základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 3. 10. 2022 do 30. 11. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav decentralizovaného čištění odpadních vod do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod. 

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze využít na realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě decentralizovaného čištění odpadních vod do kapacity 50 EO1 pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod.

ŽADATEL:
Obce.

VÝŠE PODPORY:
Max. 80 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo